Hypnoterapi

Mange av oss har problemer som vi har slitt med i lang tid og som har røtter som strekker seg ned på et dypere ikke-bevisst nivå. Det gjelder for eksempel traumatiske hendelser, som territorialkrenkelser, overgrepsproblematikk, m.v., som vi har vært helt eller delvis nødt til å fortrenge i et ”lukket rom” på et ikke-bevisst nivå, for å hindre overbelastning.

Når du vha kognitivt orienterte samtaler og hypnose, i tilstrekkelig høy grad har bygget deg opp fra grunnen skjer følgende: De deler av ikke-ferdigbearbeidede opplevelser som krever bevisst bearbeiding kommer opp til overflaten. Samtidig bearbeides størstedelen av disse opplevelsene ikke-bevisst. Når ikke-ferdigbearbeide opplevelser begynner å komme opp til bevisstheten, kan det bli nødvendig å gå gjennom det vi kan kalle for den hypnoterapeutiske fase for at problemene skal bli borte for altid. Hvis dette er tilfellet er det viktig at du konsulterer en hypnosekyndig psykolog eller lege som er utdannet i - og har erfaring med - å følge mennesker gjennom denne fasen. Årsaken til at du trenger en psykolog eller lege ved din side, er fordi det blir for krevende for deg å styre den prosessen du går igjennom, samtidig som du må lære deg håndtere de opplevelser du kommer i kontakt med på en ny og konstruktiv måte.

Den prosess du gjennomgår når du i hypnoterapi bearbeider traumatiske opplevelser opererer på to forskjellige nivåer samtidig:
- Nivå1: Rekonstruksjon dvs. en gjenopplevelse av ikke-ferdigbearbeidede opplevelser.
- Nivå2: Forandring eller omprogrammering av disse.
Selv om du lykkes med å komme inn i hypnosen på egen hånd, kan det være vanskelig å fortsette uten profesjonell hjelp, hvis det viser seg at deler av ikke-ferdigbearbeidede opplevelser spontant rekonstrueres, dvs kommer opp til bevisst nivå. For at du skal føle deg klar til å møte disse, trenger du å oppleve at du har noen ved din side som gjennom sin kunnskap og erfaring innen dette området, kan gi deg den nødvendig integritet og trygghet. Den ikke-bevisste delen av deg sørger for at du rekonstruerer - dvs. gjennopplever - i det tempo du klarer og i det omfang det er nødvendig for at en fullstendig bearbeiding skal skje. Rekonstruksjonen følges så av forandring og omprogrammering, hvilket innebærer at situasjoner som før opplevdes truende, skremmende eller på annen måte krenkende, nå oppleves på en ny og mer positiv måte som gjør at du mestrer dem. Gjennom å få kontroll over din måte å oppleve det som har inntruffet, får du økt tro på dine egne muligheter for å påvirke situasjonen, og ditt selvbilde blir da mer positivt.
Ved at du arbeider deg gjennom den hypnoterapeutiske fasen oppnår du gjennomgripende forandringer av dine atferdsmønstre, hvilket resulterer i at du får det vesentlig bedre med deg selv og kan fungere på en mer konstruktiv måte.